دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری و مدير كل دفتر فنی استانداری مازندران معاونت امور درآمد پايدار شهرداري تبريز افزايش درآمد پايدار مينا شاهدي منابع درآمدي مهندس رستمي معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور صاحب امتیاز شرکت پیام اصفهان زیبا مدیر مسوول دکتر قدرت اله نوروزی مد...